ΟΥΪΝΣΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ «Οἱ φασίστες τοῦ μέλλοντος θά λέγονται ἀντιφασίστες» … ΠΟΤΕ ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΑΦΥΠΝΙΣΘΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ;

Οἱ φασίστες τοῦ μέλλοντος θά λέγονται ἀντιφασίστες> εἶχε πεῖ ὁ Οὐΐνστων Τσώρτσιλ.

Σήμερα φαίνεται νά δικαιώνεται πλήρως. <Φασίστες> σήμερα εἶναι ὃλοι οἱ δεξιοί, ὃλοι οἱ κεντροδεξιοί, ὃλοι οἱ ἀντιτιθέμενοι στήν μετονομασία τῶν Σκοπίων, ὃλες οἱ Μακεδονικές ὀργανώσεις, ὃλοι οἱ διαδηλώνοντες φτωχοί συνταξιοῦχοι στό Σ.τ.Ε., ὃλοι οἱ ἀντιμνημονιακοί, ὃλοι οἱ ἀντιτιθέμενοι στόν γάμο

τῶν ὁμυλοφίλων καί στίς ἀναδοχές παιδιῶν ἀπό ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια, ὃλοι ὃσοι τέλος πάντων πιστεύουν ὃτι ἡ παρούσα κυβέρνηση βλάπτει τά συμφέροντα τοῦ λαοῦ καί τοῦ τόπου.Ἀντιθέτως, <ἀντιφασίστες> εἶναι ὃλοι οἱ μνημονιακοί, ὃλοι οἱ ὑποθάλποντες τά <χότ σπότ> τῶν λαθρομεταναστῶν, ὃλοι οἱ <μπουταρικοί>, ὃλοι οἱ ἀνεχόμενοι τούς ἀναρχικούς καί τούς μπαχαλάκηδες, ὃλοι οἱ καλοπερασάκηδες, ὃλοι οἱ διαπλεκόμενοι, ὃλοι ὃσοι ξεπουλοῦν τήν Μακεδονία καί τήν δημόσια περιουσία, μέ μιά λέξη ὃλοι ἐκεῖνοι τέλος πάντων πού ἐπικρίνονται ἀπό τούς σημερινούς<φασίστες>.

Αὐτά ἒχουν οἱ πολιτικές <ταμπέλες> πού ἀποσκοποῦν στήν ὑπονόμευση τῆς ἐθνικὴς ἑνότητος Ἡ πολιτική κατάσταση ἒχει ἐπικίνδυνα περιπλακεῖ. Ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας δέν διστάζει νά ἀποκαλέσει <κάποιους> ἀπό τόν Ἑλληνικό λαό <ἀνοήτους>, ἐπειδή τάχα δέν καταλαβαίνουν <μερικοί> ὃτι δέν <δίνουμε> στά Σκόπια, ἀλλά…<παίρνουμε>.

Τί παίρνουμε ἂραγε; Τήν χλεύη τῶν Σκοπιανῶν; Τίς <προκλήσεις> ὑπό τῆς ἀλήστου μνήμης κας Ψαρούδα Μπενάκη περί <ἐνδεχομένης> ἀπωλείας ἐθνικῆς κυριαρχίας καί ἀλλαγῆς συνόρων (γιά τό καλό τῶν λαῶν) μποστά στόν κεχηνῶτα, τότε, πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καί τούς ἐπίσης ἀμίλητους ἐκπροσώπους τῶν ἂλλων κομμάτων; Τά συγχαρητήρια τῆς κας Μέρκελ, πού μᾶς συνιστᾶ ἀνεπιφύλακτα νά τά…βροῦμε τώρα στό ὂνομα, γιατί εἶναι ἡ μοναδική εὐκαιρία; Καί ποιά τό λέει αὐτό; Ἡ καγκελάριος πού ξεπήδησε ἀπό τήν Ἀνατολική Γερμανία γιά νά κυβερνήσει ἀργότερα Ἀνατολική καί Δυτική σάν ἐνιαῖο κράτος, πού χωρίζονταν ἀπό τό τεῖχος τοῦ αἲσχους τῶν Σοβιετικῶν; Μά ἡ Γερμανία τοῦ Χίτλερ ἒχασε τόν πόλεμο.

Ἐμεῖς, ἡ Ἑλλάδα, χάσαμε κανένα πόλεμο, ὣστε νά μᾶς <ἑνώσουν> μέ τόν δεσμό τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ ἐκχωρῶντας τό ὂνομα τῆς Μακεδονίας καί τήν…<μακεδονική> γλῶσσα; Πού ὃπως γράψαμε καί ἂλλοτε, εἶναι παρεφθαρμένη διάλεκτος τῆς βουλγαρικῆς;

 

Ἀπεναντίας, οἱ Ἓλληνες πολέμησαν τόν Ἂξονα καί τόν φασισμό τοῦ Χίτλερ μαζί μέ τούς συμμάχους καί εἲμαστε οἱ νικητές, ὣστε νά πεῖ καί πάλι ὁ Τσώρτσιλ ὃτι <στό μέλλον δέν θά λέμε ὃτι οἱ Ἓλληνες πολεμοῦν σάν ἣρωες, ἀλλά ὃτι οἱ ἣρωες πολεμοῦν σάν Ἓλληνες>. Καί νά πού μετά τό τέλος τοῦ Β´Παγκοσμίου πολέμου, οἱ δύο Γερμανίες, ἡ Ἀνατολική καί ἡ Δυτική, ἒγιναν μία Γερμανία. Τό ἲδιο φαίνεται ὃτι πάει νά γίνει μἐ τήν Βὀτεια καί τήν Νοτια Κορέα.

Τουλάχιστον ὃως αὐτοί εἶναι ὁμοιογενεἰς λαοί πού μιλοῦν τήν ἲδια γλῶσσα. Ἡ ἐπιτομή τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ θά εἶναι νά ἐκχωρηθεῖ τό ὂνομα τῆς Μακεδονίας (καί τῶν συμπαρομαρτούντων) στό <τυφλό> ἀθάλασσο κρατίδιο τῶν Σκοπίων, ὡς <Ἂνω Μακεδονία> ἢ <Βόρειος Μακεδονία> ἢ <Νέα Μακεδονία>. Δηλαδή ἐπιχειρεῖται τό ἀνοσιούργημα νά δοθεῖ σέ ἓνα σλαυικό λαό τό γνήσιο ὂνομα τῆς Μακεδονίας τοῦ Φιλίππου καί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος δέν κατέκτησε τόν κόσμο ἐν ὀνόματι τῆς Μακεδονίας, ἀλλά ἐν ὀνόματι τῆς Ἑλλάδος, ὃπως ὁ ἲδιος ἒχει πεῖ, καί ὃπως καί ἂλλοτε ἒχομε γράψει μέ ἀναφορές στίς ἱστορικές πηγές. Νοτίως τῶν Σκοπίων δέν ὑπάρχει μόνο ἡ Μακεδονία. Ὑπάρχει ἡ ΕΛΛΑΔΑ.

Ἡ Μακεδονία εἶναι μία περιοχή, ὃπως ἡ Φθιώτιδα, ἡ Καστοριά, ἡ Θράκη, ἡ Πιερρία, ἡ Θεσσαλονίκη κλπ. Ἀς μή ξεχνοῦμε ὃτι ὁ Ντέ Γκώλ δέν δέχθηκε τήν εἰσδοχή τῆς Ἀγγίας στήν ΕΟΚ ὡς <Μεγάλη Βρεταννία>, ἀλλά ὡς <Ἡνωμένο Βασίλειο>. ἐπειδή στήν Γαλλία ὑπάρχει ὁ νομός τῆς Βρετάννης.

Τό σχεδιαζόμενο <ἐκ προμελέτης> ἒγκλημα δέν πρέπει νά συντελεσθεῖ. Πρῶτον, διότι εἶναι ἐθνικό ἒγκλημα καί δεύτερον γιατί θά ἀνοίξει τίς ὀρέξεις καί ἂλλων ἀλυτρωτικῶν ἐπιβούλων λαῶν τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, διά τῆς πλαστογραφήσεως τῆς ἱστορίας. Καί θεματοφύλακας τῆς ἐθνικῆς μας ὑποστάσεως καί προάσπισης τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων εἶναι μόνο ὁ Ἑλληνικός λαός. Αὐτός ἒχει τώρα τόν λόγο. Ἀς ἀφυπνισθεῖ ἐπί τέλους καί ἀς ἀγρυπνεῖ.

Τήν κυβέρνηση αὐτή τήν ψήφισε γιά νά τόν κυβερνήση καί ὂχι γιά νά ξεπουλήσει τήν χώρα του.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Add a Comment

Your email address will not be published.