Ο πίνακας με τις εισφορές που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με το νέο Ασφαλιστικό

Ο πίνακας με τις εισφορές που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με το νέο Ασφαλιστικό

Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία με όλες τις ανατροπές και τον υπολογισμό


Ο πίνακας με τις εισφορές που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με το νέο Ασφαλιστικό

 


Μεγάλες ανατροπές έρχονται με το ασφαλιστικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τα μπλοκάκια. Ήδη εξετάζονται οι διορθώσεις που θα γίνουν, ωστόσο το τελικό ποσό θα μείνει το ίδιο.

Σήμερα, ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται υποχρεωτικά για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ή εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. Στην τελευταία περίπτωση κατατάσσεται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπήγετο υποχρεωτικά. εάν δεν είχε επιλέξει ανώτερη.

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται στον ΟΑΕΕ οποτεδήποτε. σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.

Η εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων. η οποία εισπράττεται κατά την εγγραφή είναι ίση με το 50% της εισφοράς του Κλάδου Σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Οι ασφαλισμένοι των καταργούμενων Ταμείων. ΤΕΒΕ –ΤΑΕ- ΤΣΑ. κατατάχθηκαν με την σύσταση του Οργανισμού την 1-1-07 στην πλησιέστερη ασφαλιστική κατηγορία, με βάση την εισφορά που κατέβαλαν στο Ταμείο από το οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση υπαγωγής στην ασφάλιση δύο εκ των καταργούμενων φορέων κατατάσσονται στη μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου μετά την 1-1-93. νέοι ασφαλισμένοι και οι οποίοι αν και μπορούν να ασφαλισθούν στον ΟΑΕΕ εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, επανερχόμενοι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, κατατάσσονται σε ασφαλιστική κατηγορία συνυπολογιζόμενου και του χρόνου εξαίρεσης από αυτόν. εφόσον διατηρούσαν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλισή του. (Σχετική η αριθμ. 5/07 εγκύκλιος).

Εισφορές νέων ασφαλισμένων

01/01/2010 – ΣΗΜΕΡΑ
1 152.41+58.30=210.71
2 186.14+71.20=257.34
3 222.20+84.99=307.19
4 242.58+92.79=335.37
5 279.81+107.03=386.84
6 315.59+120.71=436.30
7 337.46+129.08=466.54
8 364.90+139.57=504.47
9 389.55+149.00=538.55
10 414.22+158.44=572.66
11 438.87+167.87=606.74
12 463.52+177.30=640.82
13 488.19+186.73=674.92
14 512.85+196.16=709.01

Εισφορές παλαιών ασφαλισμένων

ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΑΠΟ 01/01/2011
Π01 152.41 92.79 245.20
Π02 186.14 92.79 278.93
Π03 222.20 92.79 314.99
Π04 242.58 92.79 335.37
Π05 279.81 92.79 372.60
Π06 315.59 92.79 408.38
Π07 337.46 92.79 430.25
Π08 364.90 92.79 457.69
Π09 389.55 92.79 482.34
Π10 414.22 92.79 507.01
Π11 438.87 92.79 531.66
Π12 463.52 92.79 556.31
Π13 488.19 92.79 580.98
Π14 512.85 92.79 605.64

Νέο ασφαλιστικό

Το προσχέδιο νόμου που έχει δει το φως της δημοσιότητας προβλέπει τα ακόλουθα:

Άρθρο 53 (Εισφορές σύνταξης)

1.Από 1.1.2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε και του Ε.Τ.Α.Α. αντίστοιχα. καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης. ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους. όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα όσον αφορά στους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα.

Σε καμία περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι της παρ. 1 δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 52. (σ.σ. 2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών. συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.)

Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρμόζονται ισόποσα και σταδιακά από 1.7.2016. και ετησίως από 1.1.2017 και εφεξής. ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ύψος που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.

2.Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών. των ανεξάρτητα απασχολούμενων. των κατ’ επάγγελμα αγροτών καθώς και των λοιπών κατηγοριών των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 και 54. αντιστοίχως του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 6.95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 53. βαρύνει εξολοκλήρου τους ασφαλισμένους και κατανέμεται κατά ποσοστό 6.45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0.50 % για παροχές σε χρήμα.

Με βάση τα ανωτέρω το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς είναι 586.08 * 10 = 5860.80. ενώ η κατώτατη ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 586.08 *20% = 117.22 ευρώ.

Για μηνιαίο εισόδημα από 200 ευρώ (ετήσιο 2.400) έως 9.700 ευρώ (ετήσιο 116400) οι ασφαλιστικές εισφορές σύνταξης και κλάδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου διαμορφώνονται ως εξής :

Σημειώνεται ότι τα δεκαδικά ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, ενώ δεν έχει συμπεριληφθεί η μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10,00) ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους – αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους των Ασφαλιστικών Οργανισμών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπέρ του αντίστοιχου κλάδου, και οι οποία ορίζεται στο άρθρο 44 του ν.3986/2011.

Πίνακας 1

Καθαρό μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα Εισόδημα που υπάγεται σε ασφάλιση (με βάση τον περιορισμό ανώτατου και κατώτατου ποσού) υπολογισμός εισφοράς σύνταξης 20% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος Υπολογισμός εισφοράς Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (6.95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος)
Μηνιαίο Ετήσιο Μηνιαία Ετήσια Μηνιαία Ετήσια Σύνολο ετήσιας εισφοράς
200 2.400 200 117 1.407 14 167 1.573
300 3.600 300 117 1.407 21 250 1.657
400 4.800 400 117 1.407 28 334 1.740
500 6.000 500 117 1.407 35 417 1.824
600 7.200 600 120 1.440 42 500 1.940
700 8.400 700 140 1.680 49 584 2.264
800 9.600 800 160 1.920 56 667 2.587
900 10.800 900 180 2.160 63 751 2.911
1000 12.000 1000 200 2.400 70 834 3.234
1100 13.200 1100 220 2.640 76 917 3.557
1200 14.400 1200 240 2.880 83 1.001 3.881
1300 15.600 1300 260 3.120 90 1.084 4.204
1400 16.800 1400 280 3.360 97 1.168 4.528
1500 18.000 1500 300 3.600 104 1.251 4.851
1600 19.200 1600 320 3.840 111 1.334 5.174
1700 20.400 1700 340 4.080 118 1.418 5.498
1800 21.600 1800 360 4.320 125 1.501 5.821
1900 22.800 1900 380 4.560 132 1.585 6.145
2000 24.000 2000 400 4.800 139 1.668 6.468
2100 25.200 2100 420 5.040 146 1.751 6.791
2200 26.400 2200 440 5.280 153 1.835 7.115
2300 27.600 2300 460 5.520 160 1.918 7.438
2400 28.800 2400 480 5.760 167 2.002 7.762
2500 30.000 2500 500 6.000 174 2.085 8.085
2600 31.200 2600 520 6.240 181 2.168 8.408
2700 32.400 2700 540 6.480 188 2.252 8.732
2800 33.600 2800 560 6.720 195 2.335 9.055
2900 34.800 2900 580 6.960 202 2.419 9.379
3000 36.000 3000 600 7.200 209 2.502 9.702
3100 37.200 3100 620 7.440 215 2.585 10.025
3200 38.400 3200 640 7.680 222 2.669 10.349
3300 39.600 3300 660 7.920 229 2.752 10.672
3400 40.800 3400 680 8.160 236 2.836 10.996
3500 42.000 3500 700 8.400 243 2.919 11.319
3600 43.200 3600 720 8.640 250 3.002 11.642
3700 44.400 3700 740 8.880 257 3.086 11.966
3800 45.600 3800 760 9.120 264 3.169 12.289
3900 46.800 3900 780 9.360 271 3.253 12.613
4000 48.000 4000 800 9.600 278 3.336 12.936
4100 49.200 4100 820 9.840 285 3.419 13.259
4200 50.400 4200 840 10.080 292 3.503 13.583
4300 51.600 4300 860 10.320 299 3.586 13.906
4400 52.800 4400 880 10.560 306 3.670 14.230
4500 54.000 4500 900 10.800 313 3.753 14.553
4600 55.200 4600 920 11.040 320 3.836 14.876
4700 56.400 4700 940 11.280 327 3.920 15.200
4800 57.600 4800 960 11.520 334 4.003 15.523
4900 58.800 4900 980 11.760 341 4.087 15.847
5000 60.000 5000 1.000 12.000 348 4.170 16.170
5100 61.200 5100 1.020 12.240 354 4.253 16.493
5200 62.400 5200 1.040 12.480 361 4.337 16.817
5300 63.600 5300 1.060 12.720 368 4.420 17.140
5400 64.800 5400 1.080 12.960 375 4.504 17.464
5500 66.000 5500 1.100 13.200 382 4.587 17.787
5600 67.200 5600 1.120 13.440 389 4.670 18.110
5700 68.400 5700 1.140 13.680 396 4.754 18.434
5800 69.600 5800 1.160 13.920 403 4.837 18.757
5900 70.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6000 72.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6100 73.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6200 74.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6300 75.600 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6400 76.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6500 78.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6600 79.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6700 80.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6800 81.600 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6900 82.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7000 84.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7100 85.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7200 86.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7300 87.600 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7400 88.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7500 90.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7600 91.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7700 92.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7800 93.600 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7900 94.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8000 96.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8100 97.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8200 98.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8300 99.600 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8400 100.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8500 102.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8600 103.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8700 104.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8800 105.600 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8900 106.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9000 108.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9100 109.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9200 110.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9300 111.600 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9400 112.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9500 114.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9600 115.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9700 116.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954

Πηγή: Taxheaven

Leave a Reply

Your email address will not be published.