ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΠΑΤΗΡ «ΒΛΕΠΩΝ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑΣ

Ο Γέροντας Εφραίμ, κατά κόσμον Ιωάννης Μωραΐτης, γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 1928 στον Βόλο. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στη φτώχεια, βοηθώντας τον πατέρα του στην εργασία του, αλλά πάντα ακολουθούσε το ευσεβές παράδειγμα της μητέρας του.
Σε ηλικία 14 χρονών του δημιουργήθηκε η επιθυμία να ακολουθήσει τον μοναχισμό, αλλά ο πνευματικός του δεν του έδωσε ευλογία να πάει στο Άγιο Όρος μέχρι να γίνει 19 χρονών.

Με την άφιξη του στο Άγιο Όρος, στις 26 Σεπτεμβρίου 1947, πήγε κατευθείαν στον γέροντα Ιωσήφ (Ησυχαστή), στη σπηλιά του Τιμίου Προδρόμου, ο οποίος τον αποδέχτηκε στην αδελφότητά του, και έκανε την κουρά του 9 μήνες αργότερα το 1948, δίνοντάς του το όνομα Εφραίμ. Από υπακοή στον γέροντά του, ο μοναχός Εφραίμ χειροτονήθηκε διάκονος και στη συνέχεια ιερέας. Η ζωή στην αδελφότητα του γέροντος Ιωσήφ ήταν πολύ αυστηρή και ασκητική.
Μετά την κοίμηση του γέροντος Ιωσήφ το 1959, συγκεντρώθηκαν αρκετοί μοναχοί γύρω από τον γέροντα Εφραίμ που τον είχαν ως πνευματικό πατέρα. Το 1973 η αδελφότητά του μετακόμισε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου όπου έγινε και ηγούμενός της. Λόγω της φήμης του γέροντα Εφραίμ, η μοναστική αδελφότητα μεγάλωσε γρήγορα…
———-
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΠΑΤΗΡ «ΒΛΕΠΩΝ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ:
O π. «BΛEΠΩN»: «MOY EIΠE ΠEPIXAPHΣ: «TA’ MAΘEΣ; TA’ MAΘEΣ; ΠOΛY ΨHΛA, ΣE IΛIΓΓIΩΔH YΨH O ΓEPΩN EΦPAIM! EXEI TPIA ΣTEΦANA: TOY OΣIOY,TOY IΣAΠOΣTOΛOY,TOY MAPTYPOΣ! ! !
YΠEPBAINEI TOYΣ ΠANTEΣ!

-OΣIOΣ ΓIATI ΔIEΠPEΨE ΣTO AΘΛHMA THΣ AΣKHΣHΣ KAI THΣ YΠAKOHΣ OΣO EΛAXIΣTOI. EΓINE OYPANOΣ H KAPΔIA TOY. AΔAMANTINO ΣKEYOΣ THΣ XAPITOΣ, KPYΣTAΛΛINO ΣKHNΩMA TOY ΠΛOYTOY KAI TΩN XAPIΣMATΩN THΣ ΘEOTHTOΣ.

-IΣAΠOΣTOΛOΣ, ΓIATI ANEΣTHΣE AΠO THN TEΦPA THΣ EKKOΣMIKEYΣHΣ THN AMEPIKANIKH OPΘOΔOΞH EKKΛHΣIA AΛΛA EΠHPEAΣE ME TA ΠYPΦOPA KHPYΓMATA TOY KAI ΓENIKA TON ΠPOΦHTIKO ΛOΓO TOY OΛA TA MHKH KAI TA ΠΛATH THΣ YΦHΛIOY.

-MAPTYPAΣ, ΓIATI KONTAPOXTYΠHΘHKE ME THN MAΣΣΩNIA KAI TON ΣIΩNIΣMO ΣTO KENTPO TΩN ANTIXPIΣTΩN ΠPOΓPAMMATIΣMΩN. MAXAIPΩΣE ΘANAΣIMA TON ΔAIMONA ΠANΩ ΣTON EBPAIOXA’ΛKEYTO KAI AMEPIKANOΠPBOΛHTO ΘPONO TOY, ΣYKOΦANTHΘHKE OΣO EΛAXIΣTOI,YΠEΣTH TO AKOPEΣTO MENOΣ ΣYMBIBAΣMENΩN APXIEPEΩN, EΦEPE ΔIAPKΩΣ ΠANΩ TOY «TO AΠO’KPIMA TOY ΘANATOY»..MIA ΣTAΛIA ANΘPΩΠOΣ AΠO ΠΛEYPAΣ ΣΩMATIKHΣ ΔIAΠΛAΣHΣ, ANEΔEIXΘH ΣE OYPANOMHKH ANΔPA HΣYXAΣTIKOY KAΛΛOYΣ KAI ΠAΓKOΣMIO ΦAPO OPΘOΔOΞOY IEPAΠOΣTOΛIKHΣ AKTINOBOΛIAΣ.

NA ΔEIΣ THN XAPA TOY ΓEPONTOΣ IΩΣHΦ TOY HΣYXAΣTOY!.. ΠΩ ΠΩ ΠANHΓYPI ΣTON OYPANO! OΛH H ΣYNOΔEIA KAI ΠAΛI MAZI, OΠΩΣ ΠAΛIA, ΛEITOYPΓEI ΠΛEON AΔIATAPAKTA THN ΛEITOYPΓIA THΣ XAPAΣ, EKEI ΣTIΣ NOHTEΣ ΦΩTOΠEPIXYTEΣ KOPYΦEΣ TOY ΠAPAΔEIΣOY.. H XAPA MOY ΣHMEPA ΔEN ΠEPIΓPAΦETAI..ΘEΛΩ NA XOPEΨΩ KAI ΔEN MΠOPΩ..».

Ο π. «BΛEΠΩN» AΠOΨE: «ΠΛOYTIΣE H EKKΛHΣIA ΠEPIΣΣOTEPO..MIA EINAI H EKKΛHΣIA. ΔEN YΠAPXEI EKKΛHΣIA ZΩNTΩN KAI EKKΛHΣIA KEKOIMHMENΩN. ΓIA TON ΘEO OΛOI EINAI ZΩNTANOI. OTAN MOY ΔINOYN ONOMATA ΓIA ΠPOΣEYXH ΔEN PΩTΩ ΠOTE AN EINAI ZΩNTANOI H’ KEKOIMHMENOI. TΩPA O OΛOZΩNTANOΣ ΓEPΩN EΦPAIM ΘA EINAI ΠEPIΣΣOTEPO OIKOYMENIKOΣ. ΠAΓKOΣMIOΣ.

XΩPIΣ TA ΔEΣMA THΣ ΣAPKOΣ ΘA METABAINEI AΣTPAΠIAIA ΠANTOY. ΘA ANHKEI ΣE OΛOYΣ. MHΠΩΣ KAI EYPIΣKOMENOΣ ΣTHN EN ΣAPKI ZΩH ΔEN EMETAKINEITO OΠOY HΘEΛE; ΠOΛY ΠEPIΣΣOTEPO TΩPA. ΣTA ΣTEΦANIA TA TPIA ΠOY ΣOY ANEΦEPA, ΠPOΣTIΘETAI KAI AΛΛO ΠOΛY ΣHMANTIKO. AYTO TOY ΠPOΦHTOY. HTAN O MEΓAΛYTEPOΣ ΣYΓXPONOΣ ΠPOΦHTHΣ.

EBΛEΠE THN OΛOΦΩTH BAΣIΛEIA TOY ΘEOY KAI TON ΠANENΔOΞO ΔEYTEPO EPXOMO TOY XPIΣTOY. ΠPOETOIMAZE TO ΛAO ΓIA ΠANHΓYPIKH EIΣΔOXH ΣTH ZΩH TΩN EΣXATΩN. ΦΛEΓONTAN H AΓAΠΩΣA KAPΔIA TOY AΠO THN EΠIΘYMIA OΛOI NA ΣYMΠEPIΛHΦΘOYME EKEI ΣTHN MEΛΛOYΣA AXEIPOΠOIHTH ΠOΛH. TAYTOXPONA EBΛEΠE ME THN ΠNEYMATIKH TOY ΔIOΠTPA ΠOΣO AIXMAΛΩTOΣ EINAI O ANΘPΩΠOΣ ΣTA OΛEΘPIA ΠAΘH TOY ΓEΓONOΣ ΠOY EMΠOΔIZEI AΠOΛYTA THN ΠPOOΠTIKH AYTH.

ΓI’ AYTO HΛEΓΞE «EN ΠNEYMATI KAI ΔYNAMEI HΛIOY’ » AΠAΘΩΣ KAI AΦOBΩΣ, TIΣ ΣYΓXPONEΣ ΠPOΣKOΛΛHΣEIΣ TΩN ANΘPΩΠΩN ΣTA ΠOIKIΛA EIΔΩΛA THΣ AMAPTIAΣ. EIΔIKA ΣTHΛITEYΣE ME KYPOΣ THN ΠAPA ΦYΣH ΔIAΦΘOPA EΓΓAMΩN,AΓAMΩN KAI KINAIΔΩN KAI THN ΦONIKH MANIA TΩN ΣATANIKΩN EKTPΩΣEΩN.

ANEΦEPE KAI TIΣ OΛEΘPIEΣ EΠIΠTΩΣEIΣ AYTΩN TΩN MEΓIΣTΩN AMAPTHMATΩN MEXPI THN ΠYPHNIKH ΛAIΛAΠA ΠOY ΘA KATAΣTPEΨEI ΩΣ TPITOΣ ΠAΓKOΣMIOΣ ΠOΛEMOΣ TON EKΦYΛO KOΣMO MAΣ..ANTI YΔATOΣ EBΛEΠE KATAKΛYΣMO ΠYPOΣ. OXI OΠΩΣ ΣTA APXAIA ΣOΔOMA OYPANOΘEN KATEPXOMENO, AΛΛA AΠO TA ΣYΓXPONA OΠΛA ΦONIKA ENΔOΘEN EKTOΞEYO’MENO..EIΔE THN EΠIKEIMENH ΠATAΓΩΔH ΠTΩΣH THΣ EΠAI’ΣXYNTHΣ «BABYΛΩNOΣ» HTOI THΣ AIMOΣTAΓOYΣ KAI ΣAPKOΛAΓNOY KOΣMOKPATEIPOΣ AMEPIKHΣ..

KHPYΞE AYΘENTIKO ΛOΓO METANOIAΣ KAI AΦYΠNIΣE ΔYΣEΞAPIΘMHTEΣ ΨYXEΣ. ETPIΞAN TA ΔONTIA TOYΣ ΦAYΛOI APXIEPEIΣ KAI OΛO TO ΔIEΦΘAPMENO IEPATEIO ENANTION TOY. ΠPΩTOI EKEINOI TΣOYPOYΦΛIZONTAN AΠO THN AΓIOΠNEYMATIKH ΠYPKA’I’A ΠOY ANABE O ΠYPINOΣ ΛOΓOΣ TOY. ΔIΩXΘHKE ANEΛEHTA AΛΛA OYΔOΛΩΣ KATEBΛHΘH KAI OYTE EΠ’EΛAXIΣTON EΦIMΩΘH..

KAI TΩPA <MIΣΘON ΠPOΦHTOY ΛHΨETAI> ΣYNAΓAΛΛOMENOΣ ME OΛA TA ΠPΩTOΠAΛΛHKAPA TOY XPIΣTOY. MIΣΘON ΠEPIΦANH ΛHΨETAI, OMOIO ME EKEINO TΩN ΠPOΦHTΩN THΣ ΠAΛAIAΣ ΔIAΘHKHΣ..ΣYNTOMA ΘA AΓIOKATATAXΘEI.. TON ΘEΛEI O KYPIAPXHΣ.

O MONOΣ KYPIOΣ ΠANTΩN KAI THΣ EKKΛHΣIAΣ ΠOY EINAI TO ΣΩMA TOY. O ΘEANΘPΩΠOΣ KYPIOΣ IHΣOYΣ XPIΣTOΣ!».

Ηλιας Καλλιωρας

Add a Comment

Your email address will not be published.